FMV Florya Yerleşkesi

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tasarım

Tip: EğitimYarışma

İşveren: FMV

Arsa Alanı: 7.000 M²

İnşaat Alanı: 34.600 M²

Yer: Florya, İstanbul

Yıl: 2020A. GİRİŞ

Öğrenme ortamı, “öğrenme üzerinden herhangi bir şekilde etkisi olan faktörler kümesi olarak” tanımlanır.
Mekan fiziki etkileşime dayalı, duygusal unsurları da barındıran bu faktörlerden biridir.

Güne değil ileriye dönük de kendini yenileyebilme, dönüştürebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Amacına uygun fiziki mekan kişisel mutluluk, konsantrasyon, mekansal algı yanısıra beşeri, sosyal ilişkileri de geliştirebilme potansiyeli taşımalıdır. Dolayısıyla salt fonksiyonalist ve pragmatik bir kurgu ile değil duyusal ve bilişsel bir boyuttur.

B. OKUL MEFHUMU / TİPOLOJİ

Tipolojik olarak okul programı mimarinin diğer programlarından keskin bir şekilde farklılaşır. Bunun nedeni mekanın hizmet verdiği kullanıcıların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onlara mekansal alışkanlıklar, hayatlarının yetişkinlik zamanlarında olgunlaşacak mekan kalitesi, estetik, hacim, sosyal ve psikolojik olumlu etkileri amaçlamasıdır.

Okul bir kamusal alan değildir. Davet eden bir yapı da değildir. İçerisinde veya çevresinde kullanıcısını bağlayacak iyi zaman geçirmenizi sağlamaya meyyal bir tipoloji de değildir. Kullanıcılarının mecburi olarak bulunmak ve devamlılık sağlamak zorunda olduğu ve içerisindeyken asgari kullanışlılığı, güvenliği ve konsantrasyonu karşılamalıdır. Gerek gün içinde gerekse de her bir kullanıcının tüm hayatları dahilinde söz konusu eğitimin bu zamansal pasajının sağlıklı bir şekilde tamamlanıp bir başka evreye geçmek için kullanılan ara mekanlardan biridir. Zorunlu eğitim programı ve her okulun kendi geleneği, dinamiği teorik dersler dışında mekânda bulunma mecburiyet dahilinde spor, sanat, aktivite, hobi ve sosyal ilişkilerin gelişmesine imkan tanıyan kendi içerisinde bir sosyal odaktır.

Etrafından merkeze doğru değil merkezden çeperi/sınırları belli bir etrafa doğru çok yönlü hareket ve iletişim vardır.

C. KONUM

Proje yeri İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şevketiye Mah. 1242 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan 6998,73 m2 yüz ölçümüne sahip olup imar durumu “Özel Eğitim Alanı” dır.

D. KENTSEL ÇEVRE VE İLİŞKİLERİ

Yakın zamanda atıl hale gelen Atatürk Havalimanı’nın hemen batısında yer almaktadır. Proje alanının güneyi ve batısında mesken kullanımının yoğunluğuna karşın yakın çevresi ve kuzeyine doğru ticaret-ofis kullanımı yoğunlaşır. Havalimanının etkisine bağlı bu lejant farklılaşması havalimanı fonksiyonunun kalkması neticesi zaman içerisinde farklı programlar veya konut yoğunlaşması taşıyabilir.

E. KENTSEL STRÜKTÜR / YAPISAL YOĞUNLUK / KENTSEL DOKU

Havalimanının faal olduğu koşullarda proje alanı ve çevresinde gabari, yoğunluk kısıt ve yapılaşma şartlarına bağlı kentsel strüktür belirleyicidir. Dolayısıyla belli ebatlar taşıyan konut yapılar ile bu konturlara yakın diğer program yapıları doluluk-boşluk oranlarını belirlemektedir. Bitişik nizam imar durumu yerine ayrık nizam yapılaşma şartları ve kentsel strüktürü oluşmuştur. Yeni imar koşulları ve durumları doğrultusunda parsel bazında yapılaşma kararları tevhidli parseller ve ada bazında projelendirmenin yolunu açmıştır. Bu da zaman içerisinde nüfus yoğunluğunu ve kentsel sirkülasyonu artıracaktır. Yeni imar durumları bunu gözeterek yol genişlikleri, aks çoğalmaları ve ek bağlantıları arttırmıştır.

F. YEŞİL DOKU

Havalimanına bağlı yapısal yoğunluk kısıtı yapılı veya kendiliğinden yeşil doku oranını muhafaza etmiştir. Yeni koşullarda imar planı çerçevesinde yeşil alan tarifleri nettir. Proje alanının kuzeyinde, mevcut bir dini tesis yapı/alanının çeperinde yer alan yeşil doku ile batısında yer alan Şehit Özcan Canik Sokak arasında kalan alan imar durumunda yeşil tanımlı alanlardır. Öneri proje söz konusu bu yeşil alanları tasarım kriteri olarak kullanmaktadır. Batıda yer alan imar durumundaki yeşil alan okul fonksiyonu ile beraber açık alan, rekreasyon, spor programı dahilinde kiralanabilir bir alan öngörüsü ile tasarıma dahil edilmiştir.

G. ULAŞIM / OKULA ULAŞIM OKULDAN ULAŞIM

Proje alanının güneyinde yer alan Sahil yolunu kuzeye bağlayan Yeşilköy Caddesi alanın batısında işlek olan Florya Kavşağı ile E5 otobanına bağlanmakta ve ana karayolu arterini oluşturmaktadır. Metro raylı sistem ulaşımı Atatürk Havalimanı’nın doğusundan itibaren proje alanına yaklaşamadan kuzey güzergahında devam etmektedir. Dolayısıyla yakın çevrede bir raylı ulaşım sistemi bugün için görünmemektedir. Bir süredir hizmet vermeyen Sirkeci- Halkalı banliyö hattının ise Yenikapı’dan sonra işlerliği konu olmakla beraber yine proje alanı ile kullanım teması mesafelidir. Okula ulaşım yaya veya lastik araçlarla mümkün olacaktır.

H. KOMŞULAR VE YAKIN ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Proje alanı kuzeyde ve doğuda yeni imar yolları ile bir köşe parseldir. Batısındaki yeşil alan tanımı ile güneyinde imar durumundaki tanımı ile parsel komşuluğunda bir imar alanı söz konusudur. Güneyde yer alan1242/2 ada/parsel nolu 46.000.- m2 ilk imar pareseli lejandı net olmakla beraber konut, ticaret,ofis kullanımları dahilinde değerlendirilme ihtimali taşımaktadır. Öneri proje söz konusu bu program ihtimalini tasarım kriteri olarak kullanmaktadır.

I. PROJE ALANI ÖZELLİKLERİ

Proje parseli yaklaşık 100 m. / 70 m. ölçülerinde bozuk bir dikdörtgenin kuzey yönünden saat tersi yönünde 10 derece dönük bir pozisyondadır. İmar koşuluna bağlı parsel sınırından 5m. çekme mesafesi ile inşaat alanı tariflidir.

J. YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ

Öneri proje verili kontur gabari koşullarında komşuluk, yakın çevre, ulaşım, yeşil alan, parsel geometrisi ve ait olduğu programa bağlı olarak kentsel arayüzde kütlesel etkisini hafifletmeyi, giriş-çıkışları elverişli hale getirmeyi ve açık alan organizasyonunu en faydalı halde sağlamak gayesiyle güneye ve batıya doğru çekilerek yerleşmiştir. Servis ve otoparklar araç girişi için güney bitişik komşu parsel hattı kullanılmıştır. Batıdaki yeşil alanın kullanım ihtimali yerleşime ve iç programı ile ilişkilendirilmiştir.

K. PROGRAM ANALİZİ

Okul programı 6 temel ana başlıktan oluşmaktadır.

1.Anaokulu
2.İlkokul
3.Ortaokul ve lise
4. Spor alanları
5.Sosyal ve kültürel alanlar
6. Servis ve hizmet alanları

1. Anaokulu; giriş kotunda, önünde hemzemin dış mekan kullanımına imkan tanıyan, bağımsız girişe sahip ve tek katta tamamlanmıştır.

2. İlkokul; Anaokulu ile yakın ilişkiye girebilecek bir organizasyonda bir üst katta kendi açık alanı ile konuşlanmış ve kentsel yollardan mesafeli olarak da sınıfları yeşil alana yönlenmiştir.

3. Ortaokul ve lise; sınıfları ve ek derslikleri gene yeşil alan ve yoldan uzaklaşarak konuşlanmış alt katlarla ilişkisi düşeyde en az dolaşım sağlayacak şekilde organize olmuştur.

4. Spor alanları; ihtiyacı olan taşıyıcısız ve hacimli ihtiyaçlar ile dışarıdan da kullanıma imkan tanıyacak şekilde gerek sirkülasyon ilişkileri gerekse de strüktürel gereklilikleri ile yerlerini bulmuştur.

5. Sosyal ve Kültürel Alanlar; yapının bütünde bağlayıcı ve dağıtıcı bir işlev barındırmaktadır. Bu maksatla yapının çekirdeğini oluşturmaktadır. Diğer programlar ile arasındaki ilişkiyi gerek yatay ve düşey sirkülasyon gerekse de görsel akışkanlık sağlamak gayesiyle kurgulanmıştır. Eğitim ve öğretimin yapılmadığı zamanlarda da kullanımı öngörülmüştür.

6. Servis ve hizmet alanları; Proje alanının güney komşu parsel tarafında ve zemin altı kotlarında düşey ilişkileri pratik olarak sağlayacak şekilde organize edilmiştir.

L. PROGRAM SİRKÜLASYONU

Okullar yatay ilişki ile olabildiğince hemzemin kurgulanmış ve eğitim sürecinde katlar arası sirkülasyon, sosyal ve spor alanların kullanımı harici, en aza indirgenmeye gayret edilmiştir.
Kütlesel etkiyi de taşıyan dış mekanları birbirine bağlayan merdiven zeminden kullanılabilir çatı kotuna kadar tüm yapı kotlarını harici olarak birbirine bağlamaktadır. Okul teras avlularını birbirine ve bu avluların zemine ilişkilenmesi direkttir. Tüm katlardan acil kaçış için de kullanımına müsaittir. Kotlar arasını tek bir yüzeyde bağlayan ve sosyal bir eleman olarak da kullanımı mümkündür.

Tüm katlar kuzey cephesine yaslanan ortak bir merdiven ile de birbirine bağlanmaktadır. Spor ve kültürel mekanlar ortak kullanım alanlar dahilinde sirküle edilmiştir. İç mekanların güvenliğine dair yangın mevzuatına bağlı acil durum merdivenleri zemin altı kotlarını da toplayacak şekilde yeryüzüne açılmaktadır.

Yapı içerisinde gerektiğinde paylaştırılabilecek, otomasyona tabi olabilecek asansörler bulunmaktadır. Araç giriş çıkışı ve yemekhane ve diğer tedarikler için servis güney cenahından parsel
çizgisi boyunca alınmıştır.

M. AÇIK ALANLAR / DIŞ MEKAN KULLANIMI

Anaokulu sınıfları doğrudan bahçelerine açılmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise kendilerine ait avlulara sahiptir. Bu avlulara ders aralarında doğrudan hemzemin ulaşım olduğu gibi yapının içerisine girmeden de dışarıdan ulaşmak mümkündür.

+16 kotunda ekim-dikim alanları, seralar, fotovoltaik elemanlar, basketbol sahası, tenis kortu ile açık alan kullanımına imkan vermektedir. Bu kotta zamana ve talebe bağlı program genişlemeleri sağlanabilir. Batı tarafında bulunan parsel spor kullanımına bağlı olarak sahalar ve atletizm alanları ile programlanmıştır.

N. YÖN- IŞIK

Dersliklerin ve diğer mekanların gün ışığını sağlayacak ve yöne bağlı önlemini alacak şekilde cephe tavrı değişkenlik göstermektedir. Sera etkisine maruz kalmamak ve stabil ve görece kıymetli olan kuzey ışığını kullanmak maksadıyla cephe şeffaflıkları organize edilmiştir. Sosyal ve kültürel mekanlar dik güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde kendilerini konuşlandırmış ve ışık aldıkları yüzeyleri organize edilmiştir.

O. KÜTLE / YAPILAŞMA KARARLARI

Yapısal olarak kentsel arayüz oluşturan kuzey ve doğu tarafında kütlesel etkiyi azaltmak ve asıl programı bu kentsel kesitten uzak tutmak gayesi ile kütle organize olmuştur. Yapı doğu ve kuzeyden giriş almaktadır. Kütle kaskatlı bir tektonik biçime sahiptir. Tüm yapıyı kotlar ile birbirine bağlayan dış merdiven yapının cephesi kabul edilebilecek yüzünü hazırlar. Söz konusu işlevin yapı kabuğundan okunabilirliği ve hemen altında kapalı olarak katları birbirine bağlayan merdiven sisteminin cephe şeffaflığının ardında görülebilirliği iç-dış hareketin izlenebilirliğine ve yapı şeffaflığına işaret eder. Merdivenler, avlu teraslar yapı kabuğunu tamamlamaktadır.

P. MALZEME KARARLARI

Yapının cephe kabuğu, dayanıklı ve onarım, bakım ihtimalini asgariye indirmek gayesi ile tuğladır. İç mekanlar olabildiğince yapısal elemanları muhafaza ederek tamamlanmıştır. Yer kaplamaları kullanım ve temizleme avantajı ile terrazzo (mozaik) öngörülmüştür.

Q. STRÜKTÜR

Yapı ana strüktrürü betonarmedir. Proje genelinde döşeme tipleri kaset olarak öngörülmüştür. Hacimli yerlerde kısmi kompozit yapı oluşabilir. Kat yükseklikleri 4m brüttür. Yapısal aks aralıkları, atipik akslar harici 7.20m olarak kurgulanmıştır.